Perły Zachodu - 17 dni

$1895.00

1 dzie?: Chicago
Przylot do Chicago. Transfer do hotelu. Nocleg.
 
2 dzie?: P. N. Badlands
Wyjazd o godz. 5.00 rano. Tego dnia przejedziemy przez stany Illinois, Wisconsin, Minnesota i South Dakota. W czasie przejazdu regularne postoje na posi?ki i napoje. Po drodze zatrzymamy si? w punkcie widokowym nad rzek? Mississippi. W nast?pnym etapie wjedziemy do farmerskiego miasteczka Mitchell a tam obejrzymy Pa?ac Kukurydziany. Jego zmieniana corocznie elewacja wykonana jest z kolb kukurydzy. Przedstawia wa?ne z ró?nych wzgl?dów wydarzenia minionego roku. Dojazd do punktu widokowego nad rzek? Missouri. Przejazd do Parku Narodowego Badlands. Przed wjazdem zatrzymamy si? w kolonii piesków preriowych. Zwiedzanie Badlands w czasie przejazdu parkow? obwodnic?, Zatrzymujemy si? w wybranych punktach widokowych. Dojazd do miasteczka Wall s?yn?cego z wystroju i atmosfery dawnego Dzikiego Zachodu. Wieczór sp?dzimy przy ognisku piek?c kie?baski.
 
3 dzie?: Mt Rushmore- Big Horn
?wit w scenerii dzikich i romantycznych Badlands. Przejazd przez tereny Siuksów i Chejenów oraz przez ?wi?te góry Indian, Black Hills. Dojazd do Mt Rushmore gdzie w granitowym zboczu góry wykuto monumentalne rze?by popiersi czterech ameryka?skich prezydentów. Przejazd do podnó?a góry Mt Thunderhead gdzie od kilkudziesi?ciu lat powstaje jeszcze wi?ksza rze?ba wykuwana w skale. Dzie?o ukazuj?ce india?skiego wodza Crazy Horse’a zosta?o zapocz?tkowane przez naszego rodaka Korczaka Zió?kowskiego. Ogl?danie gotowych fragmentów gigantycznej rze?by. Wizyta w muzeum india?skim oraz w domu muzeum Korczaka Zió?kowskiego. Dalszy przejazd przez Czarne Wzgórza w kierunku Devil’s Tower. Ogl?danie granitowej góry b?d?cej pozosta?o?ci? po zastyg?ym wulkanie, znanej z filmu „Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia”. W ostatniej cz??ci dnia przejazd przez Big Horn Range – najprawdziwsze Góry Skaliste.
 
4 dzie?: P. N. Yellowstone – P. N. Grand Teton
Przejazd niezwykle widokow? tras? w kierunku Parku Narodowego Yellowstone. Zwiedzanie Yellowstone najstarszego parku narodowego na ?wiecie, w czasie przejazdu i postojów na parkowej obwodnicy. Zobaczymy mi?dzy innymi wodospady, jezioro Yellowstone i s?ynny Wielki Kanion rzeki Yellowstone. Obejrzymy tak?e liczne gejzery, bulgocz?ce b?ota, kolorowe oczka wodne, stada bizonów a przy odrobinie szcz??cia mo?e spotkamy nied?wiedzia. Ostatni postój planujemy przy najs?ynniejszym gejzerze Old Faithful gdzie zaczekamy na jego erupcj?. Po po?udniu zwiedzimy s?siedni park narodowy Grand Teton National Park. Je?li szukamy definicji gór to znakomitym przyk?adem b?d? wspania?e szczyty Teton Range.
 
5 dzie?: Salt Lake City – Reno
Przejazd przez stany Idaho, Utah i Nevad? Po drodze w stanie Idaho zobaczymy pola lawy wulkanicznej. Dalszy przejazd do Salt Lake City, stolicy stanu Utah i ?wiatowej stolicy Mormonów. Wizyta na Temple Square (Placu Ko?cielnym) miejscu, od którego Mormoni rozpocz?li budow? miasta. Obejrzymy Stanowy Kapitol. Dalszy przejazd wzd?u? s?onego jeziora Salt Lake. Zobaczymy jak uzyskuje si? sól z jeziora i co to jest zjawisko fata morgana. Postój przy s?ynnym torze Bonneville gdzie na dnie wyschni?tego jeziora bite s? rekordy pr?dko?ci. W czasie dalszego przejazdu podziwianie krajobrazów Pustyni Wielkiego S?onego Jeziora (Great Salt Lake Desert) oraz kamiennych pusty? Nevady. Nocleg w jednym z kasyn Reno, mie?cie o którym si? mówi, ?e to najwi?ksze najmniejsze miasto ?wiata.
 
6 dzie?: P. N. Yosemite
Od rana pokonujemy kolejny ?a?cuch górski na trasie naszej wycieczki, góry Sierra Nevada. Wje?d?amy do najpi?kniejszej, górskiej polodowcowej doliny ?wiata, Parku Narodowego Yosemite. Przejazd kr?t? i wyj?tkowo malownicz? obwodnic? parkow?. Obejrzymy cudowne krajobrazy doliny a tak?e najwy?sze na kontynencie wodospady Yosemite Falls oraz gigantyczne jednolite granitowe ska?y jak El Capitan i Half Dome. Udamy si? w krótk? piesz? w?drówk? pod jeden z wodospadów. Czeka nas tak?e spacer po gaju sekwojowym. W Giant Sequoias zobaczymy najwi?ksze ro?liny ?wiata.
 
7 dzie?: San Francisco
Przejazd do San Francisco. Panorama miasta i zatoki z Wyspy Skarbów (Traesure Island). Wizyta na przystani „Fisherman’s Warf” oraz rejs statkiem po zatoce w kierunku otwartego oceanu. Wspania?y widok od do?u na most Golden Gate. Op?yni?cie w najbli?szej odleg?o?ci wyspy Alcatraz z ruinami nieczynnego ju? legendarnego wi?zienia. Przejazd przez najbardziej znany w ?wiecie most Golden Gate Bridge, z postojem w punkcie widokowym. Przeja?d?ka otwartym tramwajem linowym gdzie sam motorniczy zach?ca do stania na zewn?trznych stopniach. Przejdziemy po najbardziej stromej i kr?tej ulicy ?wiata Lombard Street. Na zako?czenie dnia w San Francisco odwiedzimy Chi?sk? Dzielnic?.
 
8 dzie?: Monterey – Santa Monica
Opuszczamy San Francisco. Trasa wiedzie przez Dolin? Krzemow? oraz s?ynn? drog? nr 1 nad Pacyfikiem z Monterey do Santa Barbara. Podczas przejazdu po legendarnej 17 Mile Drive widoki wspania?ych klifów nad oceanem, sekwojowych i eukaliptusowych lasów oraz starych hiszpa?skich misji. Przyjazd do drugiego pod wzgl?dem ilo?ci mieszka?ców ameryka?skiego miasta, urbanistycznego cudu jakim jest Los Angeles. Tego dnia wieczór sp?dzimy na promenadzie w Santa Monica.
 
9 dzie?: Los Angeles - Las Vegas
Zwiedzanie Los Angeles rozpoczynamy od Hollywood. Spacer „Alej? Gwiazd”. Chinese Theatre, przed którym znajduj? si? odciski stóp i d?oni zdobywców Oskarów. Kodak Theatre, miejsce rozdawania Oskarów. Z tarasu teatru rozci?ga si? widok na wzgórze z napisem Hollywood. Miasteczko Beverly Hills oraz dzielnica gdzie przy ulicy Rodeo Dr. s?ynne gwiazdy odwiedzaj? ulokowane tam najdro?sze sklepy. W dalszej cz??ci zwiadzania Los Angeles zobaczymy Music Center gdzie wr?czane s? nagrody Akademii Filmowej – Oskary a tak?e historyczne centrum przy Olvera Street gdzie od za?o?enia w 1781 roku franciszka?skiej misji El Pueblo De Los Angeles rozpocz??a si? historia miasta. Wyje?d?amy z Los Angeles i udajemy si? w drog? do Las Vegas. Przejazd przez góry San Gabriel Mts. oraz gor?c? Pustyni? Mojave gdzie jak oaza wyros?o jedyne w sobie królestwo hazardu, niepowtarzalne Las Vegas. Po drodze wymar?e miasteczko poszukiwaczy srebra Calico. Spacer po g?ównej ulicy miasta Las Vegas Blvd i zwiedzanie najefektowniejszych kasyn. Ogl?danie pokazów w organizacji których prze?cigaj? si? wielkie hotele-kasyna.
 
10 dzie?: P. N. Zion – P. N. Bryce
Wyjazd z Las Vegas na pó?noc przez Nevad?, Arizon? i Utah. Mówi si?, ?e stan Utah powinien by? jednym wielkim parkiem narodowym. Zwiedzanie Zion National Park. Ten cudowny zak?tek kojarzy? si? pierwszym osadnikom w Utah, Mormonom, z biblijnym Syjonem. Czy to miejsce na to zas?uguje ocenimy sami ale turystyczni koneserzy cz?sto nazywaj? malowniczy w?wóz Ma?ym Wielkim Kanionem. Zachód s?o?ca zastanie nas nad bajecznie kolorowym Bryce Canyon. Bryce Canyon National Park jest drugim parkiem, do którego dojedziemy tego dnia. 
 
11 dzie?: Kanion Kolorado
Ranek sp?dzimy jak prawdziwi kowboje w siodle, na koniu i w kapeluszu a do tego w?ród niesamowitej scenerii Kanionu Bryce. Po po?udniu dojazd do jednej z najwi?kszych atrakcji Ameryki, Wielkiego Kanionu Rzeki Kolorado. Po drodze obejrzymy deformacje geologiczne z nak?adaj?cych si? na siebie pop?kanych p?yt P?askowy?u Kolorado. Powsta?y w ten sposób gigantyczne schody zwane Grand Staircase Escalante. Na najwy?szym z tych stopni powsta? Bryce Canyon. Grand Canyon ogl?damy z kilku punktów widokowych na po?udniowej kraw?dzi. Ten dzie? wycieczki zako?czymy na terenie parku nad kanionem
 
12 dzie?: Kanion Kolorado – Rezerwat Indian Navajo
Wschód s?o?ca nad Grand Canyon pozostawia niezapomniane wra?enia. Wi?kszo?? dnia sp?dzimy na zwiedzaniu tej bodaj najwspanialszej przyrodniczej atrakcji. Uwzgl?dniaj?c indywidualne mo?liwo?ci zaplanowali?my w?drówki szlakami Wielkiego Kanionu. Dla jednych kilkugodzinne zej?cie w dó? w?wozu od punktu Bright Angel, dla pozosta?ych szlak nad zachodni? kraw?dzi?. Wyje?d?amy z parku lecz nadal towarzysz? nam cudowne widoki Arizony rozci?gaj?ce si? w okolicy Wielkiego Kanionu. Przejazd przez tereny najwi?kszego rezerwatu india?skiego w USA, Rezerwatu Indian Navajo. Wieczór przy ognisku. Nocleg w india?skim motelu na terenie Rezerwatu.
 
13 dzie?: Dolina Monumentów – P. N. Skalnych ?uków
Wyjazd do westernowej doliny Monument Valley. Pi?kno doliny, w której jak pomniki stoj? pojedyncze monumentalne formacje skalne znane jest z wielu filmów i materia?ów reklamowych rozpowszechnianych na ca?ym ?wiecie. Mówi si?, ?e jest to najcz??ciej fotografowane miejsce w USA. Ca?y dzie? poruszamy si? w najbardziej widokowych rejonach pogranicza Arizony, Utah i Kolorado. Stany te razem z Nowym Meksykiem tworz? tzw. Wielkie Ko?o, jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Stanów Zjednoczonych. Przejazd do Parku Narodowego Arches. Zwiedzanie parku, w którym naliczono ogromn? ilo?? skalnych ?uków, mostów i okien. Wszystko to wyrze?bi?y przez miliony lat si?y natury w kolorowym piaskowcu. ?uki skalne pozostaj? najwi?ksz? atrakcj? tego miejsca. Najd?u?szy z nich ma 89 m. cho? go?ym okiem wida?, ?e jego dni s? policzone. Nocleg nad legendarn? rzek? Kolorado.
 
14 dzie?: Dolina Kanionów

Dzie? dzisiejszy to przejazd wyj?tkowo widokow? tras? charakteryzuj?c? si? ogromnym zró?nicowaniem krajobrazu. Rozpoczynamy od okolicy Canyonlands w Utah. Obszar ten nale?y do najdzikszych i najmniej rozpoznanych w USA. Park Narodowy jaki tu za?o?ono podzielono na trzy cz??ci, z których jedna jest ca?kowicie niedost?pna. Rafting to sport dla odwa?nych. Korzystaj?c z tej atrakcji pop?yniemy rw?cym odcinkiem Colorado River w pontonach. Po po?udniu przejazd przez stan Kolorado. Czeka nas spektakularna podró? przez Rocky Mountains. Góry Skaliste zwane s? kr?gos?upem Ameryki. Rozci?gaj? si? na dystansie 5 tys km. od mro?nych Alaska Range na pó?nocy do Sierra Madre w Meksyku.
 
15 dzie?: Colorado Springs
Od rana dalsza cz??? podró?y przez Kolorado i Góry Skaliste. Na drodze do Colorado Springs zobaczymy Royal Gorge Bridge, najwy?szy na ?wiecie most wisz?cy. Most o d?ugo?ci 384 m. ??czy strome brzegi prze??czy na wysoko?ci 320 m. nad rzek? Arkansas. Ma 5 m. szeroko?ci a jego nawierzchni? tworz? 1292 drewniane belki, z których ka?dego roku 250 wymienia si? na nowe. W Colorado Springs spacer po centralnej ulicy miasta a nast?pnie wizyta w malowniczym miejscu zwanym z racji swojego wygl?du „Ogrodem Bogów”. W s?siednim miasteczku Manitou Springs wsi?dziemy do specjalnej kolejki z?batej, któr? wjedziemy na szczyt Pikes Peak na wysoko?? 4310 m. npm. Przebijemy si? przez chmury by dotrze? na sam szczyt gdzie czekaj? na nas granitowe pola pozbawione jakiejkolwiek ro?linno?ci. Z tej wysoko?ci rozci?ga si? panorama o?nie?onych szczytów Rocky Mountains i okolicy w promieniu kilkuset kilometrów.
 
16 dzie?: St Louis - Chicago
Na trasie do Chicago zatrzymamy si? w St. Louis nad Mississippi River. Z tego miejsca ruszy?a na zachód legendarna wyprawa Lewisa i Clarka. Za królow? ameryka?skich rzek rozci?ga?a si? ju? tylko ma?o znana kraina „Dzikiego Zachodu”. St Louis by?o ostatnim cywilizowanym miejscem i ostatnim miastem na trasie do Kalifornii. Obejrzymy upami?tniaj?cy te wydarzenia ?uk zwany Bram? na Zachod i pop?yniemy parowcem w krótki rejs po Mississippi River. „?uk” maj?cy wysoko?? 220 m. jest najwy?szym pomnikiem w USA. W samym mie?cie obejrzymy star? katedr? po wezwaniem ?w. Ludwika. Powrót do Chicago przewidujemy o pó?nocy.
 
17 dzie?: Chicago
Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot powrotny na wybrane lotnisko.

CENA OBEJMUJE:

- zakwaterowanie w motelach o standardzie turystycznym w pokojach 2 os.
- przejazdy klimatyzowanym autokarem
- skromne ?niadania w niektórych hotelach
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko
- opiek? polskoj?zycznego pilota / przewodnika w USA
- ubezpieczenie w ramach ?rodków transportu

CENA NIE OBEJMUJE:

- biletów wst?pu do zwiedzanych obiektów – ok.290 USD/os.
- wy?ywienia: ok. 30 USD dziennie
- zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, baga?owych: 5 USD dziennie/os.
- op?at za ewentualne imprezy fakultatywne oraz ewentualnych op?at za filmowanie i fotografowanie
- wizy do USA – ok. 140 USD
- ubezpieczenia zdrowotnego
 

 


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: PER17OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: wtorek 09 kwiecień, 2013.