Perły Wschodu - 3 dni

$390.00

Region Tysi?ca Wysp to znany o?rodek turystyczny zajmuj?cy obszar USA i Kanady wzd?u? Rzeki ?w. Wawrzy?ca oraz wschodnich brzegów Jeziora Ontario. Nazwa wzi??a si? od ponad tysi?ca wysp, które znajduj? si? na tamtejszych wodach. Rdzenni mieszka?cy tego regionu nazywali go "Ogrodem Wielkiego Ducha", co mo?e chocia? po cz??ci odzwierciedla jego pi?kno. Krajobrazy i wysepki najlepiej jest ogl?da? podczas rejsu statkiem, a tych jest tutaj ogromny wybór: od kajaków i ?ódek z wios?ami, po luksusowe katamarany i jachty z pocz?tku XX wieku. Jedn? z najwi?kszych atrakcji regionu jest zamek Boldt zbudowany na Heart Island (Wyspie – Serce). Jego w?a?ciciel, George Boldt, by? posiadaczem 2 nowojorskich hoteli: Waldorf-Astoria i Bellevue-Stradford. Budowa zamku rozpocz??a si? w 1900 roku, jednak jego w?a?ciciel nigdy go nie doko?czy?. Obecnie zamek, ju? rozbudowany i odrestaurowany, jest otwarty dla zwiedzaj?cych.

Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed sztormem, co zapewnia?y liczne ma?e zatoki. Przybyli osadnicy cz?stokro? pierwotnie planowali upraw? ziemi, jednak szybko okaza?o si?, ?e warunki ?rodowiska na to nie pozwalaj?. Zatem dla wielu naturalnym kierunkiem dzia?alno?ci sta?o si? wybrze?e zatoki, gdzie powsta?y liczne niewielkie wsie. Ju? od pierwszych dni istnienia osady jej mieszka?cy prowadzili o?ywion? wymian? barterow? z Indianami (?atwo dost?pne ryby wymieniano na futra). W krótkim czasie nast?pi? gwa?towny wzrost handlu mi?dzy osadami sytuowanymi wzd?u? ca?ej zatoki.

Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk? wysp? Luna Island (51 i 60 m wysoko?ci, ??cznie oko?o 300 m szeroko?ci), i cz??? "kanadyjska" Horseshoe (podkowa, 49 m wysoko?ci i 900 szeroko?ci). Granica mi?dzy USA i Kanad? biegnie ?rodkiem tej drugiej cz??ci. Wodospad jest otoczony przez zabudow? dwóch miast o tej samej nazwie, kanadyjskiego Niagara Falls (ludno?? 78 tys.) i ameryka?skiego Niagara Falls (ludno?? 55 tys.).

PROGRAM WYCIECZKI

Dzie? 1: Wyjazd z Filadelfii, Trenton, Wallington, Linden, Nowego Jorku w godzinach porannych. Zwiedzanie Bostonu: Uniwersytet Harvarda w Cambridge, Quincy Market, Faneuil Hal, Prudential Tower i wiele innych atrakcji. Kilkugodzinna wyprawa statkiem na "bezkrwawy po?ów wielorybów". Nocleg w okolicach Bostonu.

Dzie? 2: Przejazd do Regionu 1000 Wysp. Rejs widokowy statkiem po wodach Rzeki ?w. Wawrzy?ca sk?d roztaczaj? si? wspania?e widoki na Góry Adirondak. Przerwa na lunch, a nast?pnie dalszy przejazd w okolice wodospadu Niagara. Nocleg.

Dzie? 3: Pobyt nad Wodospadem Niagara – w planie mamy m.in. rejs statkiem "Maid of the Mist" pod sam wodospad oraz zej?cie do Jaskini Wiatrów. Po po?udniu wyjazd powrotny. Powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA

-organizacj? programu wycieczki /zwiedzania
- przejazd autobusem /minibusem
- opiek? polskiego przewodnika /pilota
- 2 noclegi w pokojach 2-osobowych w hotelach klasy turystycznej

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu (ok. $80)
- zwyczajowych napiwków
- wy?ywienia
- dodatkowego ubezpieczenia poza ?rodkami transportu


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: PER03OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: wtorek 21 sierpień, 2012.