Odkryj Amerykę. Z Chicago do Los Angeles (17 dni)

$2200.00

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?: Przelot do Chicago. Zakwaterowanie w hotelu w Chicago.

2 dzie?: Zwiedzanie Chicago: spacer tzw. Z?ot? Mil? b?d?ca odcinkiem Michigan Avenue, panorama miasta z tarasu widokowego WillisTower (dawnego Sears Tower) b?d?cego do niedawna najwy?szym wie?owcem ?wiata, który wraz z wie?ami ma 520 m wysoko?ci, rejs statkiem po rzece Chicago i jeziorze Michigan. Wizyta w polskiej dzielnicy „Jackowo”. Przejazd na nocleg w pobli?u po?udniowej Dakoty.

3 dzie?: Przejazd przez krain? rozleg?ych pastwisk, pól kukurydzy i lasów stanu Winconsin, „Krain? 10 000 jezior” – stan Minnesota, oraz legendarne prerie Dzikiego Zachodu w stanie Po?udniowa Dakota. Nocleg.

4 dzie?: Przejazd przez najpi?kniejsze pasmo Gór Skalistych Big Horn. Postój przy wodospadzie Shell. Przejazd przez ?wi?te góry Indian – Black Hills do Mt. Rushmore, w której powsta?a monumentalna rze?ba przedstawiaj?ca g?owy czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych: George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodora Roosevelta, a nast?pnie do podnó?a góry  Mt. Thunderhead, gdzie od kilkudziesi?ciu lat postaje najwi?ksza tego typu rze?ba na ?wiecie przedstawiaj?ca wodza Dakotów Crazy Horse'a. Prace nad rze?ba rozpocz?? w 1948 roku rze?biarz polskiego pochodzenia Korczak Zió?kowski. Wizyta w muzeum Korczaka Zio?kowskiego. Przejazd na nocleg w okolice Parku Yellowstone.

5 dzie?: Przejazd do najstarszego na ?wiecie Parku Narodowego Yellowstone (lista UNESCO) b?d?cego najwi?kszym, najbardziej ró?norodnym i jednym z najpi?kniejszych parków narodowych Stanów Zjednoczonych. Wraz z Parkiem Narodowym Grand Teton, lasami pa?stwowymi i otaczaj?cymi rezerwatami dzikiej zwierzyny tworz? najwi?kszy po??czony dziewiczy ekosystem umiarkowanej strefy klimatycznej na ?wiecie. Sercem parku jest wy?yna Yellowstone, b?d?ca gigantycznym kraterem wygas?ego wulkanu, 4000 m. poni?ej kaldery znajduje si? magma o temperaturze ok. 1000 st. C  tworz?c na powierzchni najwi?ksze na ?wiecie skupisko form geotermalnych – kolorowe ?ród?a, gotuj?ce si? b?ota, fumarole oraz gejzery w tym najs?ynniejszy Old Faithful, wyrzucaj?cy co oko?o 80 minut wrz?c? wod? na wysoko?? 30 – 55 m. Obejrzenie najwi?kszych atrakcji parku do których nale?y zaliczy? tak?e pas?ce si? stada bizonów. 

6 dzie?: Dalsze zwiedzanie parku Yellowstone. Przejazd widokow? tras? przez Park Narodowy Grand Teton z postojem w najatrakcyjniejszych punktach widokowych. Centralna cz??ci? parku jest pasmo górskie Teton Range, którego najwy?szy szczyt Grand Teton wznosi si? na wysoko?? 4198 m n.p.m.  Postój w miasteczku Jackson. Przejazd na nocleg do salt Lake City.

7 dzie?: Zwiedzanie ?wiatowej stolicy Mormonów - Salt Lake City, za?o?onego w 1847 roku. Obejrzenie g?ównych obiektów zwi?zanych z kultur? i histori? Mormonów: Plac Ko?cielny, od którego Mormoni rozpocz?li budow? miasta. Przejazd obok s?onego jeziora Salt Lake a nast?pnie przejazd do Parku Narodowego Krainy Kanionów, niezapomniany i fenomenalny widok z „lotu ptaka” na dziewicze tereny pot??nej, kolorowej szczeliny i otch?ani ziemskiej, przecinaj?cej p?ask? równin? ogromnego labiryntu kanionów, p?askowy?ów, szczelin i uskoków, urozmaiconych skalnymi wie?ami i monolitami oraz kamiennymi ?ukami – miejsce po??czenia rzek Colorado i Green River. Nocleg.
 
8  dzie?: Zwiedzanie Parku Narodowego ?uków, który jest „architektoniczn?” pere?k? w?ród wszystkich parków Stanów Zjednoczonych, uwa?any tak?e za jeden z cudów natury. Znajduje si? tu najwi?ksza liczba ?uków skalnych po?o?onych blisko siebie. Obejrzenie najbardziej spektakularnych przyk?adów geologicznego fenomenu. Nast?pnie przejazd na teren rezerwatu Indian Navajo, ogl?danie dobrze wszystkim znanej z westernów i materia?ów reklamowych scenerii Doliny Monumentów.Park ten uwa?any jest za jeden z najciekawszych parków w Stanach Zjednoczonych. Dolina Monumentów wype?niona jest ska?ami z czerwonego piaskowca o fantazyjnych kszta?tach. Przeja?d?ka jeepami w asy?cie india?skiego przewodnika w g??b doliny. Nocleg na terenie rezerwatu Indian Navajo w india?skim hotelu.
 
9 dzie?: Przejazd do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu (lista UNESCO) – gigantycznego i najs?ynniejszego w?wozu na ?wiecie, od milionów lat tworzonego przez rzek? Kolorado i jej dop?ywy. Wielki Kanion zosta? ukszta?towany w formie litery V, ma oko?o 350 km d?ugo?ci, 1800 m g??boko?ci, rozmiary kanionu ?wiadcz? o niewyobra?alnej wprost sile z jak? woda musia?a przedziera? si? przez kolejne warstwy ska? osadowych. Ogl?danie kanionu z najatrakcyjniejszych punktów widokowych. Dla osób ch?tnych w miar? mo?liwo?ci fakultatywnie lot helikopterem nad kanionem. Przejazd na nocleg w rejonie parku Narodowego Bryce.
 
10 dzie?: Podziwianie form skalnych w Parku Narodowego Kanionu Bryce, b?d?cego w ?cis?ej czo?ówce najpi?kniejszych i najwa?niejszych parków narodowych Stanów Zjednoczonych. G?ówn? atrakcj? parku s? geologiczne formacje, które Indianom z plemienia Pajuków, zamieszkuj?cych te rejony, przypomina?y o kl?twie boga – kojota zamieniaj?cego z?ych Indian w nieruchome figury. Ogl?danie ska? o przedziwnych kszta?tach i ró?norodnych paletach barw z najatrakcyjniej po?o?onych punktów widokowych. Nast?pnie przejazd do majestatycznego Parku Narodowego Zion, przejazd autobusem, krótki postój przy rzece Dziewiczej.  Przejazd na nocleg do ?wiatowej stolicy hazardu - Las Vegas. Wieczorem przejazd g?ówn? ulic? miasta, ogl?danie wspaniale iluminowanych kasyn – Wenecja, Mirage, Pary?, Pa?ac Cezarów, Treasure Island. Dla ch?tnych czas wolny na szale?stwa w dowolnie wybranym kasynie.
 
11 dzie?: Przejazd przez pustynne rejony stanu Newada. Krótki pobyt w Parku Narodowego Doliny ?mierci, b?d?cym tak?e Rezerwatem Biosfery. W Dolinie utrzymuje si? najwy?sza ?rednia temperatura w Ameryce Pó?nocnej z rekordem si?gaj?cym 56,7 ºC. Przejazd do górskiego miasteczka –kurortu- Mammoth Lakes w górach Sierra Nevada. Nocleg.

12 dzie?: Przejazd i zwiedzanie jednego z najwa?niejszych parków Stanów Zjednoczony po?o?onego w pa?mie górskim  Sierra Nevada - Parku Narodowego Yosemite (lista UNESCO).   Okolica ta uwa?ana jest za najwspanialsz? pozosta?o?? epoki lodowcowej na Ziemi. Serce parku stanowi Dolina Yosemite otoczona monolitycznymi granitowymi skalami z najwspanialszymi spo?ród nich El Capitan i Half Dome. Przejazd wyj?tkowo malownicza obwodnic? parkow?. Spacer po gaju sekwojowym,  obejrzenie uwa?anego za najstarsze drzewo w Parku Narodowym Yosemite – „Grizzly Giant”, którego wiek szacowny jest na oko?o 2700 lat.  Przejazd na nocleg w okolice San Francisco.

13 dzie?: Przejazd i zwiedzanie San Francisco - jednego z najpi?kniej po?o?onych miast Stanów Zjednoczonych. Przejazd historycznym tramwajem linowym, najbardziej kreta ulica ?wiata „Ulica Kwiatów” Lombard Str, spacer po dzielnicy portowej Fisherman’s Wharf, rej statkiem po zatoce wokó? wyspy Alcatraz, na której znajdowa?o si? s?ynne wiezienie oraz pod mostem Golden Gate (lista UNESCO) b?d?cym symbolem San Francisco i najcz??ciej fotografowanym mostem ?wiata. Po rejsie przejazd na punktu widokowy oraz przejazd przez mierz?cy 2,7 km most Golden Gate. Wizyta w Chinatown. Nocleg w romantycznym Monterey. Wieczór na s?ynnym molo.

14 dzie?: Przejazd jedn? z najbardziej malowniczych tras, s?ynn? drog? nr 1 wij?c? si? wzd?u? klifowego wybrze?a Pacyfiku. Nocleg w rejonie Santa Monica.

15 dzie?: Przejazd do Los Angeles – Miasta Anio?ów, zwiedzanie historycznego centrum po?o?onego przy Olvera Street pierwszej ulicy Los Angeles przy której znajduje si? tak?e pochodz?ca z pocz?tku XIX w miejska rezydencja bogatego ranczera Don Francisco de Avila, krótka wizyta na meksyka?skim bazarze. Przejazd do Beverly Hills, spacer ulica Rodeo Drive, przy której znajduj? si? najdro?sze sklepy odwiedzane przez s?ynne gwiazdy. Przejazd do Hollywood – synonimu ameryka?skiej produkcji filmowej, ?yj?cego z dawnej ?wietno?ci oraz legendy „fabryki snów”. Spacer „Alej? Gwiazd” w której chodnik wstawiono oko?o dwa tysi?ce mosi??nych z nazwiskami artystów, którzy odnie?li sukces w Hollywood, Chinese Theatre przed którym znajduj? si? odciski stóp i d?oni zdobywców Oskarów, Kodak Theatre w którym rozdawane s? Oskary. Przejazd i wizyta w Universal Studios. Nocleg w Los Angeles.

16 dzie?: Dzie? wolny sp?dzony na wypoczynku na pla?y w Santa Monica lub indywidualnych zakupach w Los Angeles. Nocleg w Los Angeles.
 
17 dzie?: Czas wolny. Transfer na lotnisko i wylot powrotny. Przylot do Polski dnia nast?pnego. 


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: CHILA17OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: wtorek 05 czerwiec, 2012.