Virginia

$299.00

Jaskinie Luray zosta?y odkryte w 1878 i od tej pory przyci?gaj? wielkie ilo?ci turystów. W ich wn?trzach podziwia? mo?na liczne nacieki krasowe w postaci stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów oraz innych. Jednak jednym z najciekawszych okazów s? tzw. Wielkie Organy Stalaktytowe – zbiór wielu nacieków, które wydaj? d?wi?ki podobne do ksylofonu lub dzwoneczków. W ?rodku Jaski? panuje temperatura ok. 13 C (54 F), wi?c nale?y pami?ta? o zabraniu ze sob? ciep?ych ubra?!

Zatoka Chesepeake jest najwi?kszym estuarium (czyli uj?ciem lejkowym) w Stanach Zjednoczonych. Jej d?ugo?? od uj?cia rzeki Susquehanna do morza wynosi ok. 300km. Zatoka ??czy si? z Atlantykiem wej?ciem o szeroko?ci 37 km, mi?dzy po?udniowym ko?cem pó?wyspu Delmarva i miastem Norfolk w stanie Wirginia. Przez wej?cie zbudowano tunel-most autostradowy Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, otwarty w 1964 r.

Kolonialny Williamsburg jest ?ywym skansenem, w którym zobaczy? mo?na ?ycie codzienne ludno?ci zamieszkuj?cej ten obszar przed 300 laty. Miasteczko sk?ada si? z budynków oryginalnych i zbudowanych w czasach obecnych. Jego „mieszka?cy” mówi?, pracuj? i zachowuj? si? tak, jaby rzeczywi?cie czas w Williamsburgu si? zatrzyma?.

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?:
Zwiedzanie Jaski? Luray z mnóstwem fascynuj?cych formacji geologicznych, muzeum powozów, przejazd pod Naturalny Most w Virginii - spektakl typu "?wiat?o i d?wi?k".

2 dzie?:
"Najwi?ksze muzeum ?wiata" Williamsburg. W drodze powrotnej przejazd przez malownicz? zatok? Chesepeake z kompleksem tunelów i mostów - mo?liwo?? podziwiania ogromnych statków przep?ywaj?cych tu? obok nas.

CENA ZAWIERA

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wy?ywienie (2 posi?ki)
- nocleg w hotelu klasy turystycznej

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu (ok. $30.00)
- zwyczajowych napiwków
- dodatkowego ubezpieczenia


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: VIR02OBJA
  • Podziel się |

Dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:

Termin wycieczki
Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.

Klienci którzy zakupili tę wycieczkę kupili również...