Dookoła USA - 24 dni

$2800.00

Dla turystów z USA mamy przygotowan? skrócon? wersj? programu - proponujemy im rozpocz?cie zwiedzania od 3 -go do 23 -go dnia (czyli w sumie 21 dni). Koszty wycieczki zmniejszaj? si? dla tych osób do kwoty $2550!

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?:
Przylot do USA na wybrane lotnisko w okolicach Nowego Jorku, transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzie?:
Zwiedzanie Nowego Jorku: dla ch?tnych panorama NYC z Empire State Building, Rockefeller Center, Katedra ?w.Patryka, Times Square,15-to minutowy rejs stateczkiem na wysp? ze Statu? Wolno?ci, Wall Street, Broadway. Przejazd na nocleg.

3 dzie?:
Wyjazd nad wodospad Niagara. Po przybyciu rejs stateczkiem wzd?u? wodospadu i przejazd do Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej. Powrót nad Niagar? gdzie mo?na obserwowa? nocne iluminacje ?wietlne nad wodospadem, a dla ch?tnych mo?liwo?? przej?cia przez most do Kanady. Nocleg.

4 dzie?:
Wyjazd w kierunku Chicago, przyjazd wczesnym popo?udniem i zwiedzanie centrum Chicago: spacer od Alei Solidarno?ci wzd?u? jeziora Michigan przez Grand Park, Willis Tower (dawne Sears Tower). Mo?liwa wizyta w Bazylice ?w. Jacka w polskiej dzielnicy „Jackowo”. Nocleg w Chicago.

5 dzie?:
Wyjazd w kierunku Dakoty przez Wielkie Równiny ameryka?skie, w drodze postój przy jedynym na ?wiecie kukurydzianym pa?acu. Nocleg.

6 dzie?:
Rano przejazd przez pierwszy na trasie i jeden z najbardziej niesamowitych Parków Narodowych Badlands, przystanki na sesje zdj?ciowe w najciekawszych miejscach m in. na fermie sympatycznych piesków preriowych. W po?udnie zwiedzanie Mt. Rushmore (Pomnik G?owy Prezydentów) i Crazy Horse (Pomnik wodza Indian - Szalonego Konia) oraz pobyt w muzeum Indian z plemienia Siuksów, trasy widokowe, pi?kne góry. Nocleg w Wyoming

7 dzie?:
Przejazd przez góry Bighorn do najstarszego na ?wiecie parku narodowego: Yellowstone, a tam obserwacja dzikich zwierz?t w naturalnym ?rodowisku, bizony, gejzery, wodospady, rzeki, jeziora, pi?kna przyrodaGór Skalistych, nocleg w Idaho.

8 dzie?:
Ca?odzienna podró? pi?knymi trasami widokowymi m in. przez pustynie Nevady i Wielk? Kotlin?. Przystanki m.in. przy malowniczym kanionie rzeki Snake, przejazd przez góry Sierra Nevada, nocleg przed San Francisco.

9 dzie?:
Pobyt w jednym z najpi?kniejszych miast w USA - San Francisco: przywitanie z Pacyfikiem na pla?y, rejs po zatoce lub na Alcatraz (s?ynne muzeum - wi?zienie), kr?ta ulica, niezapomniany przejazd tramwajem linowym po wzgórzach miasta, spacer przez Chinatown, wspania?y punkt widokowy na most Golden Gate, czas wolny w dzielnicy Fisherman’s Wharf, czyli tam gdzie restauracje, bary (m.in. z owocami morza) i sklepy z pami?tkami. Powrót na nocleg.

10 dzie?:
Przejazd s?ynn? i niezwykle malownicz? tras? widokow? wzd?u? wybrze?a Pacyfiku: panorama Big Sur, krótki spacer w lesie z sekwojami, pla?a s?oni morskich, misja hiszpa?ska, przystanki na punktach widokowych trasy, która uwa?ana jest za jedn? z najwi?kszych atrakcji turystycznych Kalifornii, degustacja wina kalifornijskiego. Nocleg przed Los Angeles.

11 dzie?:
Przyjazd do Los Angeles, a w „Mie?cie Anio?ów” najs?ynniejsze miejsca czyli Hollywood Boulevard i Bulwar Zachodz?cego S?o?ca, Teatr Kodak, w którym co rok odbywa si? ceremonia wr?czania Oscarów, Chi?ski Teatr , gdzie odbywaj? si? s?ynne premiery, Aleja Gwiazd, wille aktorów w Beverly Hills. W drodze do Las Vegas zwiedzanie wyj?tkowo atrakcyjnego kowbojskiego „miasta widmo” z kopalni? srebra. Nocleg w Las Vegas przy Strip lub downtown.

12 dzie?:
Zwiedzanie miasta, czyli najwspanialsze kasyna, ta?cz?ce fontanny, pokazy, przedstawienia i inne atrakcje, czas wolny (w tym dniu istnieje te? mo?liwo?? zorganizowania ca?odniowej wycieczki do najcieplejszego miejsca na ziemi i najni?ej usytuowanego na zachodniej pó?kuli - Death Valley). Nocleg w Las Vegas.

13 dzie?:
Wyjazd do jednego z najpi?kniejszych na ?wiecie kanionów - Kanionu Bryce przez Kanion Zion, niesamowite pejza?e, trasy widokowe, przystanki na zdj?cia oraz spacer bezpiecznym szlakiem dla wszystkich turystów wzd?u? kraw?dzi Kanionu Bryce'a. Przejazd na nocleg.

14 dzie?:
Przej?cie szokuj?co pi?knym Kanionem Antylope uwa?anym za najwi?ksz? atrakcj? tej wycieczki oraz przejazd do Grand Canyon. Podziwianie tego najwi?kszego na ?wiecie cudu natury ze wszystkich najciekawszych punktów widokowych na po?udniowej kraw?dzi. Przejazd przez rezerwat indian z plemienia Navaho na nocleg.

15 dzie?:
Przejazd legendarn? „Route 66” oraz Parkiem Skamienia?ego Lasu przez tzw. „malowan? dolin?”. Postoje w najpi?kniejszych punktach widokowych, nast?pnie przejazd do stolicy stanu Nowy Meksyk niesamowitego Santa Fe, a tam m.in. s?ynne schody wykonane przez ?wi?tego Józefa w Ko?ciele Matki Bo?ej Lorretto oraz zwiedzanie historycznego centrum, skupiska wielu kultur indianskich regionu, nocleg.

16 dzie?:
Przejazd przez Dallas w Texasie, wizyta w miejscu zamachu na prezydenta Kennedy’ego, zwiedzanie Sixth Floor Museum at Dealley Plaza, nocleg.

17 dzie?:
Przyjazd do Nowego Orleanu, zwiedzanie dzielnicy francuskiej ze s?ynn? Burbon Street znanej m.in. z parady organizowanej na po?egnanie karnawa?u ”Mardi Gras” oraz Plac Jacksona z najstarsz? w USA Katedr? ?w. Ludwika, w ktorej by? z wizyt? m.in. Papie? Jan Pawel II. Nocleg.

18 dzie?:
Przejazd przez stany Mississippi i Alabama, nocleg na Florydzie.

19 dzie?:
Przyjazd do Orlando - stolicy ?wiatowej rozrywki rodzinnej i pobyt w Sea World - jednym z najpi?kniejszych Parków oceanograficznych na ?wiecie, a tam m.in. pokaz tresury orek, delfinów, fok, fauna i flora Florydy. Nocleg w Orlando.

20 dzie?:
Ca?odzienny pobyt w tematycznym parku rozrywki. Do wyboru: Universal Studio, Disney World. Rozrywka dla doros?ych i dzieci, ?wiat filmu i postaci Disney’a, przepi?kny pokaz sztucznych ogni i wspania?e wra?enia (istnieje mo?liwo?? zorganizowania ca?odziennej wycieczki do Miami). Nocleg w Orlando.

21 dzie?:
Przejazd do Centrum Lotów Kosmicznych NASA i pobyt na pla?y w Cocoa Beach, nocleg w Orlando.

22 dzie?:
Wyjazd z Florydy, a w drodze przystanek m.in. w niezwykle urokliwym St. Augustine, wizyta w najstarszym w USA kosció?ku katolickim. Nocleg w Karolinie Po?udniowej.

23 dzie?:
Wyjazd w kierunku Nowego Jorku, po drodze krótkie zwiedzanie Waszyngtonu: Bialy Dom, Kapitol (z zewn?trz) oraz najwi?kszy kosció? katolicki w USA - Bazylika Narodów Niepokalanego Pocz?cia. Przyjazd na nocleg w pó?nych godzinach wieczornych.

24 dzie?:
Ostatnie zakupy w Nowym Jorku, transfer na lotnisko, wylot do Polski.

CENA ZAWIERA:

 - organizacj? programu wycieczki /zwiedzania
 - przejazd autobusem lub wygodnym minibusem z klimatyzacj?, DVD, fotelami lotniczymi
 - opiek? polskiego przewodnika /pilota
- transfery z /na lotnisko (w przypadku transferu dwoma samochodami - jednorazowa dop?ata $30 /os.)
- 23 noclegi (minimum 2 osoby w pokoju) - hotele lub motele klasy turystycznej, typu Days Inn, Motel6, Micro (?azienka, TV, telefon, klimatyzacja)
- minimum 7 ?niada? kontynentalnych
 - wspania?e wra?enia
 

CENA NIE ZAWIERA:

- biletów lotniczych z i do Polski
- ubezpieczenia KL i NW (ubezpieczenie jest tylko w ?rodkach transportu)
- wy?ywienia (do $20 /os. za dzie? - szybkie bary, sklepy spo?ywcze)
- dodatkowych atrakcji (na ?yczenie uczestników) i wydatków w?asnych
- zwyczajowych napiwków dla kierowcy (ok. $2 os./dzie?)
- noclegów po przylocie z Polski i przed wylotem do Polski je?li pobyt b?dzie d?u?szy ni? 24 dni ($60 /os. /noc, je?li w pokoju ?pi? minimum 2 osoby)
- dop?at do noclegu je?li w pokoju b?dzie spa?a tylko 1 osoba ($750 za 23 noce)
- biletów do wszystkich wymienionych w programie parków, kanionów i atrakcji turystycznych (p?atne na miejscu zgodnie z obowi?zuj?cym cennikiem)
- kosztów wycieczek fakultatywnych (m.in. $70 do Death Valley, $70 do Miami) oraz kosztów biletów wst?pu do atrakcji Florydy (bilety do wybranych Parków rozrywki i NASA ok. $235)
 

UWAGI DODATKOWE:

WST?PY DO ATRAKCJI NIE SA OBOWI?ZKOWE (POZA PARKAMI PRZYRODY NA TRASIE).

Przypomnienie! Powy?sza cena nie zawiera kosztów biletów wstepu do wymieninych atrakcji: Statua Wolno?ci i wyjazd na Empire State Building w Nowym Jorku, rejs stateczkiem wzd?u? wodospadu Niagara, Pomniki G?ów Prezydentów i Szalonego Konia w Dakocie, rejs po zatoce lub do Alcatraz oraz tramwaj linowy w San Francisco, ”Miasto Widmo” za Los Angeles, Six floor muzeum w Dallas; wszystkie parki przyrody na trasie oraz parki narodowe: Badlands, Custer, Yellowstone, Sekwoje, Kanion Bryce, Zion i Antelope, Wielki Kanion, Skaminia?y Las, Malowana Dolina.

Dodatkowo p?atne wycieczki fakultatywne(od $20 - $70) organizowane b?d? tylko na ?yczenie uczestników.

Za zgod? uczestników Podczas wycieczki istnieje mo?liwo?? rozszerzenia programu zwiedzania bez dodatkowych op?at poza biletami wst?pu. Propozycja mo?e dotyczy? niesamowitego Jeziora Powella, historycznego miasta Indian lub innych atrakcji. Ponadto istnieje mo?liwo?? dostosowania si? do propozycji sugerowanych przez uczestników.

Program mo?na rozbudowa? o dodatkowe atrakcje lub wyd?u?y? na ?yczenie klienta - ka?dy dodatkowy dzie? kosztuje $80 od osoby i pokrywa koszty transportu do 400mil (ok. 650 km) oraz koszty organizacyjne obs?ugi biura, a tak?e kierowcy i przewodnika. Dop?ata nie zawiera natomiast kosztów noclegów uczestnika (do $45 /os. /dzie?), kosztów parkingów (gdyby takie wynik?y) oraz innych nieprzewidzianych wydatków zwi?zanych z dodatkowymi atrakcjami.


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: EW24OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 31 marzec, 2011.